Reklama

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 290 gości 

Statystyki

Reklama
Zwalczanie zachowań antyspołecznych
Wpisał Rada Gminy Blyth Valley   
Sobota, 27. Październik 2007 18:40
Zwalczanie zachowań antyspołecznychKażdy ma prawo żyć tak, jak uważa - pod warunkiem, że nie ma to wpływu na jakość życia innych ludzi. Wiąże się to z tolerancją, akceptacją i poszanowaniem uzasadnionych potrzeb oraz wyborów innych osób. Dokładamy wszelkich starań, by nasza społeczność była spokojna, bezpieczna i przyjazna. Tworzymy środowisko, w którym każdy może czuć się naprawdę dobrze.

Niniejsza artykuł jest źródłem informacji i porad, pomocnych w realizacji tego celu oraz w rozwiązywaniu problemów związanych z antyspołecznymi i uciążliwymi zachowaniami. Aby odnieść rzeczywisty sukces, potrzebujemy Twojej pomocy!

Co to jest zachowanie antyspołeczne?

„Zachowanie antyspołeczne” oraz „uciążliwość sąsiedzka” to ogólne terminy, obejmujące szereg zachowań, które mogą dotknąć lub urazić inne osoby. Powszechnie znana definicja zachowania antyspołecznego jest następująca:

„Zachowanie, które powoduje lub może spowodować poczucie nękania, niepokoju lub cierpienia u jednej lub więcej osób nie należących do tego samego gospodarstwa domowego.”

Jako przykład zachowań antyspołecznych można wymienić czyny przestępcze, głośną muzykę, znieważanie, groźby, zastraszanie, przemoc, prześladowanie na tle rasowym, handel narkotykami, wandalizm, graffiti oraz zaśmiecanie.

Każdy może być narażony na antyspołeczne zachowania zarówno w swoim domu jak też na ulicy bądź w sąsiedztwie miejsca zamieszkania.

Dla naszych celów przyjęliśmy powyższą definicję zachowania antyspołecznego. Posiadamy również procedury rozwiązywania podobnych problemów w indywidualnych gospodarstwach domowych – szczegółowe informacje zawiera nasz program eliminacji przemocy domowej.

Gdzie szukać pomocy?

 • Jednostka ds. Zachowań Antyspołecznych w Blyth Valley (Blyth Valley Anti-Social Behaviour Unit)
Blyth Valley Housing, we współpracy z Radą, utworzyło Jednostkę ds. Zachowań Antyspołecznych, której zadaniem jest zwalczanie zachowań tego typu. Ta jednostka, związana z instytucjami mieszkaniowymi, powstała w celu eliminacji zachowań antyspołecznych we wszystkich rodzajach mieszkań - nie tylko w budynkach komunalnych i czynszowych. Jednostka na bieżąco bada doniesienia o problemach, jakie dotykają mieszkańców.

 • Urzędnik ds. mieszkaniowych
Mieszkańcy lokali komunalnych mogą liczyć na pomoc lokalnego urzędnika ds. mieszkaniowych (Housing Officer). Taki urzędnik zajmuje się wieloma różnymi sprawami, które mogą mieć wpływ na jakość życia mieszkańców.

 • Zespół ds. Bezpieczeństwa Lokalnej Społeczności
Zadaniem Zespołu ds. Bezpieczeństwa Lokalnej Społeczności (Community Safety Team) jest opracowywanie metod zwalczania zachowań antyspołecznych oraz dbałość, by wszyscy pracownicy Rady mieli świadomość odpowiedzialności za ograniczanie przestępczości i niepokojów w regionie.

 • Pozostali właściciele lokali mieszkalnych
Każda osoba wynajmująca mieszkanie podpisuje umowę najmu, która zakazuje zachowań antyspołecznych.

Co mówi umowa najmu

Każdy najemca odpowiada za swoje zachowanie, a także za zachowanie swoich współlokatorów oraz osób odwiedzających - łącznie z dziećmi.

Umowa stwierdza, że najemcy „nie wolno robić niczego, co jest lub może być odbierane jako uciążliwe bądź denerwujące”. Pełna wersja umowy jest dostępna w każdym lokalnym biurze oraz na naszej stronie internetowej www.blythvalleyhousing.com

Mieszkańcy z prawem własności

Niektóre osoby nie są związane umową najmu, a mieszkanie może stanowić ich własność. Również i te osoby podlegają karze, gdy zachowują się w sposób antyspołeczny. Mamy możliwość zastosowania nakazów dotyczących zachowań antyspołecznych oraz nakazów/zakazów sądowych wobec każdej osoby, która zachowuje się w sposób antyspołeczny - bez względu na jej miejsce zamieszkania w regionie.

Jakie działania podejmiemy w razie skargi na zachowanie antyspołeczne

Wysłuchamy osobę pokrzywdzoną i odnotujemy rodzaj zgłaszanego problemu. W ciągu trzech dni roboczych zaczniemy badać sprawę. W trybie pilnym (zwykle w ciągu doby) skontaktujemy się z pokrzywdzonym, jeżeli on sam lub inne osoby znajdują się w niebezpieczeństwie bądź występują poważne problemy związane z przemocą, groźbami jej użycia lub prześladowaniem na tle rasowym. Omówimy terminy i uzgodnimy działania w zaistniałej sytuacji.

Czasami szybka reakcja pomaga w prosty sposób zaradzić zaistniałemu problemowi, bez uciekania się do kroków formalnych.

W wielu przypadkach zachowanie antyspołeczne nie jest oczywiste, co może oznaczać konieczność rozmowy z osobą poszkodowaną przed wszczęciem dochodzenia. Taka rozmowa może zostać przeprowadzona telefonicznie lub podczas spotkania, zorganizowanego w dogodnym miejscu, na przykład w mieszkaniu zainteresowanego lub w lokalnym biurze.

W trakcie spotkania zadamy istotne pytania, między innymi:
 • Na czym polega problem?
 • Kogo on dotyczy?
 • Gdzie mają miejsce incydenty?
 • Kiedy mają one miejsce?
 • Jaka jest przyczyna?
 • Czy próbowałeś rozmawiać z osobą, na którą składasz skargę? (Ta osoba ta może nie być świadoma, że jej zachowanie jest dla Ciebie przykre.)
 • Czy kontaktowałeś się z policją lub inną instytucją?
 • Czy chcesz, abyśmy odbyli rozmowę z osobą, na którą składasz skargę?

Uzyskane informacje pomogą nam określić wagę problemu oraz ustalić najbardziej skuteczny sposób jego rozwiązania.

Jak postępować

O ile sytuacja nie jest bardzo poważna (np. groźby lub przemoc), najlepszym rozwiązaniem przed podjęciem innych kroków może być rozmowa z osobą, której zachowanie jest problematyczne.

Dana osoba może nie zdawać sobie sprawy z faktu, że jej postępowanie stanowi problem. Często wystarczy wyjaśnić takiej osobie, że pewne jej działania mają przykre konsekwencje. W trakcie rozmowy z sąsiadem warto pamiętać o następujących zasadach:

Zachowaj spokój.
 • Przed rozmową przemyśl to, co masz do powiedzenia.
 • Wytłumacz danej osobie, dlaczego jej zachowanie jest dla Ciebie przykre.
 • Wysłuchaj jej stanowiska – punkt widzenia drugiej osoby może być również uzasadniony.
 • Nie trać panowania nad sobą i nie krzycz – to jedynie pogorszy sytuację.
 • Staraj się osiągnąć porozumienie, z którego obie strony będą zadowolone.
 • Nie daj się wciągnąć w kłótnię – odejdź.
Co zrobić, gdy rozmowa nie pomoże?

Możemy pomóc, omawiając problem z dwoma zainteresowanymi stronami. Za zgodą stron można oddać sprawę w ręce niezależnych mediatorów, którzy posiadają profesjonalne umiejętności w zakresie pośredniczenia w sporach. Tacy doradcy są bezstronni i mogą pomóc rozwiązać problem przy zachowaniu poufności. Możemy skontaktować się z agencją mediacyjną w imieniu stron.

Jeżeli sytuacja nie ulegnie poprawie, należy nas powiadomić.

Zbieranie dowodów

Nie możemy podjąć odpowiednich działań bez należytych dowodów i uzasadnienia. Potrzebujemy w tym celu pomocy poszkodowanej osoby.

Jeżeli nie będziemy w stanie rozwiązać problemu poprzez rozmowę z osobą, której dotyczy skarga, będziemy musieli zebrać dowody lub poprosić inną instytucję o podjęcie działań w imieniu skarżącego.

Osoba poszkodowana otrzyma od nas specjalny dziennik, do zapisu ewentualnych przyszłych incydentów. W dzienniku należy odnotować datę i godzinę oraz strony uczestniczące w zajściu. Jeśli sąsiedzi są świadkami incydentu, mogą również dokonać wpisu w dzienniku.

Należy opisywać lub rejestrować jedynie nieuzasadnione incydenty, które się widziało lub słyszało samemu – nie takie, które zna się z relacji innych osób. Trzeba pamiętać, że dziennik może czytać osoba, która wie bardzo niewiele o sprawie, dlatego notatki powinny być zrozumiałe. Nie należy rejestrować odgłosów życia codziennego, na przykład porannego wychodzenia mieszkańców do pracy.

Prosimy o jak najszybszy zwrot wypełnionego dziennika. W przypadku braku kontaktu ze strony zainteresowanego, sami skontaktujemy się z nim dwa miesiące później, aby dowiedzieć się, czy dziennik został wypełniony. Jeżeli nie zostały poczynione żadne zapisy, sprawa zostanie zamknięta, ale dane pozostaną w aktach, na wypadek, gdyby incydenty zaistniały ponownie.

Jeżeli dana osoba z jakiejś przyczyny nie może prowadzić dziennika zdarzeń w formie pisemnej, możemy nieodpłatnie wypożyczyć dyktafon, umożliwiający słowny opis incydentów.

Być może będą także potrzebne dowody innego rodzaju, takie jak zdjęcia, nagrania wideo czy nagrania dźwiękowe. Czasami możemy pomóc w uzyskiwaniu tego rodzaju informacji, poprzez oddelegowanie naszego pracownika lub wypożyczenie sprzętu elektronicznego. Takie metody są szczególnie przydatne, gdy incydent ma miejsce nagle lub osoba poszkodowana jest jego jedynym świadkiem.

Gdy będzie to możliwe, skontaktujemy się z innymi instytucjami (np. policja, opieka społeczne, dozór sądowy, Rada Miejska), celem uzyskania większej ilości informacji w danej sprawie.

Podjęcie działań bez zeznań innych świadków może być trudne.

Dalsze działania

Jeśli dowody potwierdzą, że miało miejsce zachowanie antyspołeczne, podejmiemy odpowiednie kroki.

Gdy problem jest bardzo poważny, przystąpimy do działania w trybie natychmiastowym.

W większości przypadków zastosujemy podejście „krok po kroku”, celem zmiany zachowania osoby, której dotyczy skarga.

Będziemy pytać tę osobę o jej postępowanie, wytłumaczymy, jaki wpływ ma ono na innych oraz zasugerujemy, co powinna ona zrobić, by naprawić sytuację. Odnotujemy wnioski z rozmowy i wyślemy tej osobie pismo, podsumowujące nasze zalecenia. Pismo może również zawierać ostrzeżenie, mówiące o konsekwencjach w przypadku braku zmiany postępowania.

Na życzenie skarżącego, jego tożsamość pozostanie anonimowa. Zachowanie anonimowości nie będzie jednak możliwe, gdy sprawa trafi do sądu. Należy też liczyć się z tym, że obwiniony może podejrzewać, kto wniósł skargę.

Skarżący może poprosić, byśmy nie odbywali rozmowy z obwinionym, ale w takim przypadku będzie nam bardzo trudno rozwiązać problem.

Wsparcie dla świadków

W trakcie całego postępowania będziemy wspierać zarówno świadków, jak i osoby składające skargę. Posiadamy formalną umowę z organizacją Victim Support (Pomoc Ofiarom), która oferuje specjalistyczne wsparcie poszkodowanym i świadkom. Możemy w dowolnym momencie zapewnić pomoc ze strony tej organizacji. Uczestniczymy również w państwowym programie relokacji świadków (National Witness Mobility Scheme), stosowanym w najcięższych sprawach. W pewnych przypadkach możemy również pomóc w sfinansowaniu przeprowadzki do innego miejsca zamieszkania.

W razie konieczności możemy w imieniu poszkodowanego przedstawić dowody przed sądem. Zawsze też będziemy zachęcać świadków do składania niezbędnych zeznań i wspierać ich w tym procesie.

Zapobieganie incydentom

Zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby zapobiec ponownym incydentom - korzystając ze wszelkich możliwych środków, jakimi dysponujemy.

Informowanie zainteresowanych


Odnotujemy zgłoszenie, powiemy, który z urzędników zajmuje się jego rozpatrywaniem i będziemy na bieżąco informować zainteresowaną osobę o postępach w sprawie. Zachowania antyspołeczne bywają bardzo różne, dlatego nasze działania będą zależały od natury problemu. Po zakończeniu sprawy napiszemy do skarżącego i poprosimy o ocenę jego zadowolenia z naszych usług.

Podejmowanie kroków prawnych

Jeżeli zachowanie obwinionego nie poprawi się w wyniku ostrzeżenia oraz w sytuacji, gdy będzie komuś zagrażać niebezpieczeństwo, podejmiemy kroki prawne. Mogą one obejmować:

 • postępowanie w sprawie eksmisji, czyli próba uzyskania w sądzie nakazu eksmisji dla winnego, jeśli należy on do naszych najemców
 • uzyskanie nakazu/zakazu sądowego, aby dana osoba zaprzestała określonego działania
 • uzyskanie nakazu dotyczącego zachowania antyspołecznego, polecającego danej osobie zaprzestanie określonych czynów, zakazującego jej przebywania w określonym miejscu lub wprowadzającego oba warunki jednocześnie

O zastosowaniu któregokolwiek z powyższych środków prawnych decyduje sąd. Wyda on nakaz wyłącznie w przypadku istnienia stosownych dowodów.

Zachęcamy również innych właścicieli lokali mieszkalnych do eliminowania antyspołecznych zachowań na terenie ich posesji oraz do korzystania z możliwości, jakie w tym zakresie daje umowa najmu.

Korzystamy również z umów o właściwym zachowaniu (Acceptable Behaviour Agreements). Są one podpisywane dobrowolnie wówczas, gdy dana osoba zadeklaruje, że zaprzestanie antyspołecznego zachowania. Nie można ich egzekwować w drodze prawnej, ale mogą one zostać użyte jako dowód w sprawie sądowej.

Zobowiązujemy się
 • badać wszystkie skargi i traktować je z należytą powagą
 • starać się rozwiązywać konflikty pomiędzy sąsiadami
 • podejmować stosowne kroki prawne przeciwko osobom, które nagminnie zachowują się w sposób antyspołeczny
 • wspierać osoby poszkodowane oraz świadków
 • współpracować z policją i innymi instytucjami, celem eliminacji zachowań antyspołecznych
 • współpracować z mieszkańcami, celem propagowania lepszego zachowania i bezpieczeństwa społeczności
 • realizować programy edukacyjne, celem zapobiegania dalszym przypadkom zachowań antyspołecznych
 • rozpatrywać skargi w terminie określonym w naszej procedurze dotyczącej zachowań antyspołecznych (Anti-Social Behaviour Policy and Procedure); procedura jest dostępna na życzenie
 • reagować w poważnych sprawach w ciągu jednego dnia roboczego
 • szczegółowo odnotowywać na piśmie nasze działania, wysyłając kopie osobie, która zgłosiła skargę oraz osobie obwinionej
 • na bieżąco informować stronę skarżącą o postępach w sprawie

Dodatkowe informacje

Na życzenie są dostępne inne broszury informacyjne:
 • „Przemoc domowa”
 • „Prześladowanie na tle rasowym – połóżmy mu kres”

Nie jesteś zadowolony z naszych usług?
Powiedz nam!


Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo. Jeżeli z jakiejś przyczyny uważasz, że nasze usługi nie spełniają Twoich oczekiwań, poinformuj nas o tym.

Przydatne adresy i telefony

Jednostka ds. Zachowań Antyspołecznych w Blyth Valley (Blyth Valley Anti-Social Behaviour Unit)

Dinsdale House
Marine Terrace
Blyth
01670 542060 lub e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Zespół ds. Bezpieczeństwa Społeczności Lokalnej
(Community Safety Team)


Council Offices
Avenue Road,
Seaton Delaval
01670 542342

Można również skontaktować się z dowolnym biurem lokalnym. Informacje na temat biur są dostępne na naszej stronie internetowej www.blythvalleyhousing.com

Inne kontakty:

Nagłe wypadki
poza godzinami pracy 01670 540501

Policja - nagłe wypadkach 999

Policja w Northumbrii
(Northumbria Police) 01661 872555

Biuro Porad Obywatelskich, Blyth
(Citizens Advice Buremu, Blyth) 01670 367779

Serwis porad dla mieszkańców, TPAS
(Tenant Participation Advisory Service - numer bezpłatny dla mieszkańców) 0500 844111

Usługi Mediacyjne BLISS
(BLISS Mediation Service) 01670 540979

Gorąca linia (ASB Hotline) 01670 542060

Dinsdale House
75 Marine Terrace
Blyth
Northumberland
NE24 2LN
Faks: 01670 542096