Reklama

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 53 gości 

Statystyki

Reklama
Śluz ze ślimaka - kosmetyczny składnik, który pokochały gwiazdy
Wpisał Kosmetyczka Monika   
Poniedziałek, 21. Maj 2018 07:25
Śluz ze śli­ma­ka to ab­so­lut­ny hit ko­sme­tycz­ny ostat­nich lat w Azji. I nie tylko. O jego wła­ści­wo­ściach prze­ko­na­ły się rów­nież gwiaz­dy Hol­ly­wo­od, które dziś nie wy­obra­ża­ją sobie sku­tecz­nej pie­lę­gna­cji bez wy­cią­gu ze śluzu śli­ma­ka.

Obec­nie, nie­mal każda ko­re­ań­ska firma ko­sme­tycz­na ma w swo­jej ofer­cie linię pro­duk­tów z wy­cią­giem ze śluzu śli­ma­ka. Oka­zu­je się, że ten skład­nik zy­skał nie tylko apro­ba­tę Azja­tek, ale rów­nież naj­więk­szych gwiazd Hol­ly­wo­od. O jego zba­wien­nych wła­ści­wo­ściach prze­ko­na­ły się m.​in.: Ash­ley Ro­berts czy Katie Hol­mes.

Wszyst­ko za­czę­ło się w la­tach 80. ubie­głe­go wieku od pew­nej ro­dzi­ny ho­dow­ców śli­ma­ków w Chile. Za­uwa­ży­li, że skóra na ich rę­kach była wy­jąt­ko­wo mięk­ka i de­li­kat­na, a otar­cia i rany goiły się zde­cy­do­wa­nie szyb­ciej w po­rów­na­niu do in­nych czę­ści ciała. Kil­ku­let­nie, wni­kli­we ba­da­nia po­twier­dzi­ły, że wy­ciąg ze śluzu śli­ma­ka po­sia­da nie­sa­mo­wi­te wła­ści­wo­ści le­cze­nia i szyb­kiej re­ge­ne­ra­cji ludz­kiej skóry. Jak wia­do­mo, śli­ma­ki bez uszczerb­ku dla swo­je­go de­li­kat­ne­go ciała po­ru­sza­ją się po ostrych ka­mie­niach czy ga­łąz­kach - to wszyst­ko dzię­ki mu­cy­nie za­war­tej w ich ślu­zie.

W wy­ni­ku badań do­wie­dzio­no, że śluz śli­ma­ka daje wi­docz­ne efek­ty w le­cze­niu cho­rób skóry ta­kich jak: trą­dzik, roz­sze­rzo­ne pory i za­skór­ni­ki oraz prze­bar­wie­nia i bli­zny, a po­nad­to za­po­bie­ga sta­rze­niu się skóry i utrzy­mu­je od­po­wied­ni po­ziom na­wil­że­nia.Niestety jeszcze nie mogę zaproponować Państwu masażu wykonywanego przez same ślimaki. ..ale już proponuję serie zabiegów z użyciem właśnie śluzu ślimaka.

Kosmetyczka Monika

Serdecznie zapraszam do mojego gabinetu w Newcastle / Wallsend
.

Więcej informacji kliknij tutaj...


Zapraszam do przeczytania moich pozostałych artykułów z poradnika "Zdrowie i Uroda" - kliknij tutaj...